Thai  Thai

ที่พักปาย

หมู่บ้านจีนยูนาน

 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน
 หมู่บ้านจีนยูนาน

     หมู่บ้านจีนยูนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ที่น่าใสใจในการเดินทางไป จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย การกินอยู่ของชาวจีนยูนาน วิถีชีวิต การปลูกผัก และของฝาก เพราะที่หมู่บ้านนี้ได้หมู่บ้านท่องเที่ยบ นับตั้งแต่ที่ทางการส่งทหารเข้ามารักษาความสงบประจำการอยู่ อาชีพหลักของชาวจีนยูนานส่วนใหญ่ ได้มาจากการเพาะปลูกทางการเกษตร เปิดร้านอาหาร จัดเลี้ยง จัดโต๊ะจีน ทำของที่ระลึก บรรยากาศของหมู่บ้านนี้สงบมาก น่าอยู่ และพักเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com